Vad är en säkerställd obligation – allt en investerare behöver veta

Vad är en säkerställd obligation

När du hör säkerställda obligationer, måste du tänka att sådana lån eller obligationer måste vara säkra, annars kommer betalningarna av säkerställda lån eller säkerställda obligationer att säkras av någon form av säkerhet.

Tja, det är den enklaste förståelsen av vad en säkerställd obligation kan betyda. Innan vi går in i krångligheterna med Secured Bonds, låt oss först förstå hur obligationer fungerar.

Obligationer är skuldinstrument som emitteras av stater och privata/offentliga företag för att låna pengar från allmänheten och betala tillbaka dem vid ett senare tillfälle, kallat ”förfallodagen”. När du lånar ut pengar genom en obligation har du rätt att få periodiska kupongbetalningar (intjänad ränta).

Men hur kan du lita på den obligationsutgivande enheten med dina surt förvärvade pengar? Förtroendet för återbetalningen av obligationen kommer från två saker: den ena är den eventuella säkerhet som den emitterande enheten har avsatt för lånade medel. Den andra är dess kreditvärdighet, som granskas av kreditvärderingsinstitut. Säkerställda obligationer är de obligationer som har någon form av säkerhet. Därför, även om det emitterande företaget fallerar, kan beloppet du lånat ut (eller åtminstone en del av det) återvinnas genom att likvidera säkerheten.

Låt oss dyka djupt in i termen ”säkrade obligationer” och förstå hur de fungerar, deras typ och andra viktiga egenskaper.

Säker obligation: betydelse och exempel

Om en obligation är uppbackad av tillgångar kallas den en ”säkrad obligation”. Tillgångarna här är säkerheten(erna), som kan användas för att betala tillbaka ditt kapitalbelopp eller kupongbelopp helt eller delvis i fall företaget fallerar.

De tillgångar som används för att backa upp en säkerställd obligation kan vara fysiska tillgångar såsom tillverkningsanläggningar, fastigheter och utrustning eller likvida finansiella tillgångar såsom aktier. Eftersom emittentens tillgångar säkerställer obligationerna, dessa skuldinstrument är relativt säkrare än egetkapitalinstrument.

Förstå säkrade obligationer med ett exempel

Låt oss säga att regeringen utfärdar en obligation för att samla in pengar för byggandet av en väg. Obligationen är säkerställd av de framtida intäkter som kommer att intjänas genom vägtullsuppbörd. Dessa är en typ av intäktsobligationer.

På liknande sätt avgränsar företag sin fastighetsfastighet som säkerhet för att säkra första hypoteksobligationer. Om emittenten fallerar kan de sälja fastigheten för att kompensera för den förlorade kapitalbeloppet eller kupongbetalningarna.

Risken med att vara uppbackad av säkerheter är dock att om värdet på säkerhetstillgången sjunker under investeringsbeloppet gör obligationsinnehavarna förluster.

Fördelar med säkrade obligationer

För investerare

Här är några anledningar till varför du bör överväga att investera i obligationer:

En av de stora fördelarna med att investera i en säkerställd obligation är att de är relativt säkrare än eget kapital och ger säkerhet mot att inte betala tillbaka det investerade beloppet.

 • Säkerställda obligationer erbjuder regelbunden ränteintäkter till investeraren, även om räntorna kan vara lägre jämfört med aktiekapital.
 • Eftersom säkrade obligationer är tillgångssäkrade och erbjuder regelbundna intäkter, ger de investerare ett stadigt kassaflöde för att hantera sina kassaflöde mer effektivt.

För emittenter

Även nyare företag och kommuner kan samla in medel genom säkerställda obligationer trots att de inte har mycket trovärdighet på marknaden.

Att emittera säkrade obligationer sparar kostnaden för medel för företaget eftersom de måste betala lägre kupongräntor på dem jämfört med osäkrade obligationer.

 

Risker involverade i att investera i en säkerställd obligation

Dessa obligationer innebär specifika risker som du måste känna till innan du investerar i dem och i händelse av låntagarens fallissemang, skulle pengarna realiseras efter företagets konkursförfarande (denna process kan ta tid).

 • Du kan förlora dina pengar om säkerheten blir osäljbar eller dess värde sjunker på marknaden;
 • Om emittenten av obligationen erbjuder säkerhet i bedrägeriavsikt kan du förlora dina pengar i ett sådant fall.
 • Räntefluktuationerna i ekonomin kommer att påverka värdet på obligationen på andrahandsmarknaden och det kan förändras om någon funderar på att sälja den före förfall och om någon håller i obligationerna till förfall, kommer kupongen och kapitalbeloppet att betalas;
 • Dessa obligationer har en bindningstid och du kanske inte kan lösa in dem. I ett sådant fall kan du stå inför en likviditetsrisk där dina pengar kommer att sitta fast när du behöver dem.

Notera också att andrahandsmarknaden för dessa obligationer är begränsad så man bör investera med avsikt att hålla till förfall.

Säkerställda kontra osäkrade obligationer

Osäkrade obligationer är de obligationer som inte backas upp av någon tillgång. Det är klart att de är mer riskfyllda jämfört med säkrade obligationer. Vid fallissemang ser säkrade obligationer till att du åtminstone delvis kan återvinna dina förluster, medan detta inte är fallet med osäkrade obligationer. Den enda källan till trovärdighet för obligationen till investeraren är investerarens rykte och kreditvärdighet. Som ett resultat av detta är avkastningen på osäkrade obligationer högre än på säkrade obligationer.

Avslutande tankar

Säkerställda obligationer börjar bli populära på skuldmarknaden på grund av den säkerhet de erbjuder, och räntorna är också höga. Du kan lägga till säkrade obligationer för att diversifiera din portfölj.

Men din riskaptit, finansiella mål och intressen är de viktigaste avgörande faktorerna innan du investerar i något värdepapper.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en säkerställd obligation och en osäkrad obligation?

En säkerställd obligation stöds av tillgångar, som kan vara lös eller fast egendom eller framtida intäktsströmmar. Å andra sidan är en osäkrad obligation inte uppbackad av någon säkerhet. Därför kompenseras de med högre kupongräntor jämfört med säkrade obligationer. I händelse av fallissemang betalas de säkrade obligationsinnehavarna först genom att sälja tillgångarna som backar obligationen. Obligationsinnehavare utan säkerhet betalas efter dem genom att använda bolagets återstående allmänna tillgångar.

Vilka tillgångar är säkrade obligationer som backas upp av?

Säkrade obligationer kan backas upp av fysiska tillgångar hos det emitterande företaget såsom fastigheter, tillverkningsanläggningar, utrustning etc. eller förväntade framtida intäktsströmmar för företaget, såsom lån som företaget har gett ut tidigare. Säkrade obligationer med stöd av fysiska tillgångar anses vanligtvis vara säkrare eftersom det alltid finns en risk förknippad med realiseringen av framtida intäktsströmmar.

Varför är säkrade obligationer bättre?

Det kan inte finnas ett universellt svar på vilken typ av obligationer som är bättre. Medan säkrade obligationer erbjuder mer skydd för obligationsinnehavare vid fallissemang, är kupongräntan (räntan) på osäkrade obligationer vanligtvis högre för att kompensera för den höga risken. Det beror på din riskaptit och finansiella mål om vilken av de säkrade eller osäkrade obligationerna som är bättre för dig. Vid insolvens betalas obligationsinnehavare före skuldebrevsinnehavarna.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också

 • Vad är en Aktiefond? Hur Fungerar de?

 • Vilken Tid på Dagen ska man Sälja Aktier? Tips & Råd

 • Vad är Riskerna med Aktier? Så Hanterar du Risken

 • Vad ska man Tänka på Innan man Köper en Aktie? Tips & Råd

 • Kan man Köpa 1 Aktie? Förklarat!

 • Hur Vet man att en Aktie ska gå Upp?