Kapitallager: Definition, beräkning, förmåner och begränsningar

Kapitallager

Du måste ha stött på ordet ”kapital” inom olika områden, såsom ekonomi, förvaltning, redovisning etc. Det syftar i första hand på den förmögenhet som ägs av en enhet/organisation/företag i form av materiella och immateriella tillgångar.

Utöver detta finns det också kapitalstock i ett företag som är aktier som visar företagets ägande.

Låt oss diskutera de olika aspekterna av denna typ av aktier, såsom dess fördelar och begränsningar.

Vad är aktiekapital?

Kapitalstocken är det totala antalet aktier och preferensaktier som ett företag kan emittera enligt dess stiftelseurkund (MoA) och bolagsordning (AoA). Med enklare ord representerar det det maximala antalet aktier som kan förbli utestående för ett företag.

Kapitalstocken redovisas i balansräkningen under eget kapital. Företag emitterar sina aktier till potentiella investerare och allmänheten för att samla in pengar till olika affärsaktiviteter. En stor fördel med att ge ut dessa aktier är att en enhet kan samla in pengar utan att ådra sig skulder.

Nu när du vet innebörden av kapitalstock låt oss gå vidare till dess andra aspekter.

Vilka typer av aktiekapital finns det?

Här är olika typer av aktiekapital som ett företag kan emittera:

Auktoriserade andelar

Detta anger det maximala antalet aktier som ett företag kan utfärda enligt bestämmelserna i dess AOA och MOA. Ett företag kan öka eller minska det auktoriserade kapitalet genom att ändra sin företagsstadga enligt tillämpliga stadgar och förordningar.

Emitterade aktier

Det representerar det totala antalet aktier som bolaget har emitterat till sina investerare av det auktoriserade kapitalet. Man bör komma ihåg att emitterat kapital aldrig kan vara större än auktoriserat kapital.

Outgivna aktier

Detta visar saldodelen av auktoriserat kapital, som ännu inte har emitterats. Enheten kan välja att utfärda dem senare enligt affärskrav.

Egna aktier

Dessa är de aktier som ett företag köper tillbaka från befintliga investerare. I grund och botten utgör dessa aktier en del av ett företags aktieåterköpsarrangemang.

Utestående aktier

Dessa representerar de aktier som privata och institutionella investerare innehar. Den visar den del av aktierna som emitterats av bolaget utöver de som återköps.

Vad är Formeln för aktiekapital?

kapitalstockens formel är följande:

Kapitel = Nominellt värde per aktie X antal auktoriserade aktier

Här hänvisar nominellt värde per aktie till det lägsta aktievärde som ett företag bestämmer när det ger ut sådana aktier till investerare. Det är en fastställd gräns och företag kommer inte att ge ut aktier till ett värde som är lägre än detta.

Du kan använda den här formeln genom att sätta variablernas värden. Denna formel hjälper dig att beräkna det maximala antalet aktier som ett företag någonsin kommer att ha utestående.

Hur beräknar man kapitalstockens värde?

Du kan beräkna kapitalstocken genom att ta hänsyn till aktiens nominella värde såväl som dess marknadsvärde. Nominellt värde, även känt som nominellt värde på en aktie, är ett nominellt värde som företag tilldelar som en del av den finansiella rapporteringen när de emitterar dessa aktier. Det nominella värdet på aktier kommer vanligtvis i multiplar av 10.

Å andra sidan representerar marknadsvärdet på aktier deras handelsvärde på olika börser. Nominellt värde och marknadsvärde har ingen relation.

Hur allokerar företag kapital?

Varje företags totala aktiekapital nämns i företagsstadgan, som är bolagsordningen och stiftelseurkund. Bolagets styrelse slutför sin aktiekapital som sedan ingår i stadgan.

Det totala auktoriserade aktiekapitalet inkluderar både preferensaktierna och aktiekapitalet. Av dessa auktoriserade aktier emitterar bolaget från tid till annan ett visst antal aktier. Eftersom det finns olika komplexiteter involverade i att emittera aktier, innebär varje emissionsrunda höga kostnader och tid.

Ett populärt sätt att emittera aktier är en börsintroduktion. Det är den första emissionsomgången genom vilken ett företag säljer sina aktier till institutionella och privata investerare på den primära aktiemarknaden. Efter börsnoteringen går bolaget till börs på andrahandsmarknaden och noteras på flera börser.

Vilka är fördelarna med att emittera kapital? Här är några fördelar med att ge ut aktiekapital:

  • Det är en alternativ metod för företag att samla in pengar för att finansiera deras expansions- och tillväxtaktiviteter. Företag kan ge ut aktier för att ta emot medel utan att ta på sig någon skuld.
  • Ett företag kan belåna dessa aktier hos ett finansinstitut för att ta emot lån.
  • Emission av aktiekapital kommer inte att leda till några återkommande kostnader för företag som regelbundna räntebetalningar. Därför påverkar det inte kassaflöden och likviditet.
  • Investerare kan också tjäna på att köpa kapital eftersom de får regelbundna utdelningar och värdeökning.

Vilka är kapitalstockens begränsningar?

Även om de har flera fördelar, kommer dessa faciliteter med vissa begränsningar. En stor nackdel med aktieemissioner är att initiativtagarna kommer att späda på sin kontroll och introducera utomstående till sin verksamhet. Detta kan leda till interna stridigheter, försenat beslutsfattande och rättsliga processer.

Slutord

Capital stock representerar det maximala antalet lagligt sanktionerade aktier som ett företag får emittera. Det är inte ett fast nummer och styrelsen kan ändra det enligt affärskrav. Dessa aktier gör det möjligt för allmänheten och privata investerare att bli delägare i företaget. Investerare bör göra marknadsundersökningar och analysera ett företags grunder innan de går vidare med ett investeringsbeslut.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan preferens- och aktieandel?

Som namnet antyder kommer preferensaktieägare att ges företräde vid utdelning framför sina motparter i aktier. Även vid likvidation kommer bolaget först att göra sig av med preferensaktieägarnas skulder.

Aktiepremien är det pris som betalas för en aktie utöver dess nominella värde av investerarna när de köper aktier i ett företag. Det är helt beroende av bolagets ledning tillsammans med värderingskonsulters åsikter att fastställa överkursen.

Vilka är kostnaderna för att ge ut aktier?

Företag som ger ut aktier ådrar sig flera kostnader som kontorsarvoden och emissionskostnader som betalas till handlaren eller investeringsbanker som fungerar som mellanhänder. Dessutom måste de också betala vissa avgifter till sina respektive kapitalmarknadsregulatorer.

Vad är skillnaden mellan eget kapital och kapital?

Eget kapital representerar det totala belopp som ägare och aktieägare kommer att erhålla vid tidpunkten för likvidation efter att ha betalat ut borgenärer. Å andra sidan avser kapital de finansiella tillgångar som företag kan använda i sin verksamhet.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också

  • Vad är en Aktiesplit och är det Bra eller Dåligt?

  • Vad är en Aktierätt? Komplett Guide

  • Vad är Skillnaden Mellan A och C aktier?

  • Kan man Köpa Mindre än en Aktie? Förklarat!

  • Vad Gör att en Aktie Sjunker? Förklarat!

  • Hur Läser man en Aktiekurs? Komplett Guide