Alpha i aktier: betydelse, fördelar och risker

Alpha i aktier

När du undersöker börsens krångligheter kan du ofta ha stött på termer som alfa och beta. De är användbara verktyg för att genomföra marknadsanalyser och kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.

Låt oss se vad alfa är i aktier, dess värden och hur man använder det för att öka avkastningen på investeringen.

Vad är Alpha i aktier?

Alfa, den grekiska symbolen (α), är en av de mest vanliga tekniska analysförhållanden som används på aktiemarknaden. Du kan använda den för att mäta avkastningen på aktieinvesteringar och jämföra den med dess jämförelseindex. Det anger den aktiva avkastning som du kan få på grund av aktiens utveckling efter att ha justerat volatiliteten.

Vilka är värdena för alfa

Värdena för alfa i aktien marknaden kan vara positiv såväl som negativ. Det beror helt på det underliggande värdepapprets prestanda och kan vara positivt om tillgången överträffar marknaden och negativ när den underpresterar.

Men för passiva indexfonder kan värdet på alfa vara noll om portföljens avkastning är lika med fondens avkastning.

Alphas värde för aktier representeras vanligtvis i procent, medan det för fonder och andra former av värdepapper anges i siffror.

Till exempel, om en aktie har ett alfa på +2,3 betyder det att den har överträffat sitt jämförelseindex med 2,3 %. Omvänt, om en tillgång har ett alfa på -1,5 medel, har den en avkastning som är 1,5 % lägre än referensavkastningen.

Vilka funktioner har alfa?

Du kan använda värdet på alfa i följande fall:

Prissättningsmodell för kapitaltillgångar

På grund av det socioekonomiska scenariot och konjunkturcykeln kommer varje investering på aktiemarknaden med en inneboende uppsättning risker. För att minska sannolikheten för förluster på grund av dessa osäkra fluktuationer behöver en bedömning göras av den marknadsexponering ett värdepapper har baserat på den avkastning det genererar.

För att mäta riskerna när man gör en investering kommer alltså kapitaltillgångsprissättningsmodellen (CAPM) in i bilden, där alfa är en av huvudkomponenterna.

CAPM bygger på principen att en investerare endast bör välja en högriskinvestering om avkastningen ger riklig kompensation. För att göra detta kan du använda beräkna alfavärdet för aktier för att förutsäga avkastningen på din investering.

Jensens alfa

Jensens Alpha är en prestationsindex som du kan använda för att förutsäga den onormala avkastning som ett värdepapper kan generera i jämförelse med den teoretiskt förväntade avkastningen. Dessa värdepapper kan vara vilken finansiell tillgång som helst som aktier, derivat eller obligationer.

Du kan beräkna det med hjälp av formeln nedan:

Jensens Alpha = Faktisk avkastning – {betavärde x (indexavkastning – riskfri avkastning) + riskfri avkastning}

Tekniska analysverktyg

Alpha, tillsammans med standardavvikelse, Sharpe-kvot, R-kvadrat och beta, fungerar som ett av de mest exakta tekniska analysverktygen för att bestämma vinstpotentialen för en investering. I detta avseende fungerar alfa som en återspegling av den takt med vilken en aktie överträffar marknaden, och beta visar volatiliteten för den underliggande tillgången.

Detta kan hjälpa dig att få insikt i riskerna och avkastning kopplad till din investering och gör välgrundade val.

Vad är Betydelsen av Alpha på aktiemarknaden?

På aktiemarknaden, det finns många fall där små och medelstora företag överträffar stora företag på grund av marknadsuppgång och ekonomisk högkonjunktur. Under sådana omständigheter, om du har en aggressiv investeringsstrategi, kan du beräkna alfa för en aktie för att förstå hur den har presterat med avseende på sitt jämförelseindex och köpa tillgångar i enlighet därmed.

Alternativt bör du överväga att undvika aktier som har dåligt alfavärde. Det beror på att ett negativt alfavärde betecknar aktiens underprestation jämfört med marknadsutvecklingen.

Vad är fördelarna med Alpha på aktiemarknaderna?

Några av fördelarna med att använda alfa på aktiemarknaden är följande:

När det finns en ekonomisk uppåtgående trend tenderar de flesta företag, särskilt små och medelstora företag, att överträffa marknaden. Under sådana omständigheter kan investerare använda alfavärden för aktierna för att identifiera aktier som överträffar och investera i dem.

Det är lätt att analysera och beräkna alfa i aktier. Genom att investera i utvalda alfaaktier kan du generera en positiv alfaavkastning på din portfölj.

 

Vad är Nackdelar med Alpha på aktiemarknaderna?

Förutom alla fördelar som alpha erbjuder, har den också några nackdelar. Detta mått återspeglar avkastningen en underliggande tillgång kan generera; dock kan värdena vara inkonsekventa jämfört med marknadsutvecklingen. Det finns en inneboende volatilitetsfaktor som investerare måste överväga.

Alfaaktier kan generera högre avkastning än marknaden, vilket kan vara tillfälligt; förr eller senare kan de falla i linje med marknadsindex. När detta händer finns det risk för stora förluster.

Slutord

Genom att beräkna alfa för en aktie kan du bedöma dess förmåga att överträffa sitt jämförelseindex och dess konkurrentaktier. Experter föreslår dock att du bör överväga att kontrollera betavärdena tillsammans med alfa för att få en tydligare inblick i riskerna och avkastningen.

Vanliga frågor

Varför föredrar investerare högalfaaktier ?

En högre alfa betyder att aktien har en bättre avkastning på investeringen (ROI) jämfört med sitt jämförelseindex. En alfaaktie kan i princip överträffa sitt index, vilket gör den önskvärd för aggressiva investerare.

Vad är ett bra alfavärde för lager?

Ett positivt alfavärde är alltid bra för aktier. Det indikerar den procentandel med vilken avkastningen på det värdepapperet har överträffat marknaden. Till exempel betyder ett alfavärde på 3 att aktien har slagit index med 3%.

Vilken är formeln för att beräkna alfa i aktier?

Formeln för att beräkna alfa i aktier är Alpha = Faktisk avkastning – .

Är negativa alfaaktier en bra investering?

Negativ alfa är en indikation på att det underliggande värdepapperet underpresterar i jämförelse med marknaden index. Det betyder att aktien misslyckas med att generera avkastning i samma takt som sina konkurrenter. Det rekommenderas att undvika att investera i sådana aktier.

Vad är några andra förhållanden än alfa?

Förutom Alpha, några andra nyckeltal spelar också in för att mäta aktiers prestanda och deras avkastning. Bland dem mäter beta volatiliteten hos en tillgång i förhållande till marknadsindex eller jämförelseindex.

Sedan finns det nyckeltal som Sharpe-kvot, R-kvadrat och standardavvikelse, som tillsammans med alfa och beta, hjälpa till att bestämma resultatet för aktier.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också

  • Hur Vet man att en Aktie ska gå Upp?